อุปกรณ์ประเภทชาย

  1. ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ (Floor exercise)
  2. ม้าหู หรือม้าหมุน (Pommel horse)
  3. ห่วง (Rings)
  4. ม้ากระโดด (Long horse)
  5. บาร์คู่ (Parallel bars)
  6. บาร์เดี่ยว (Horizontal bar)

อุปกรณ์ประเภทหญิง
  1. ม้ากระโดด (Vaulting horse)
  2. บาร์ต่างระดับ (Uneven bers)
  3. คานทรงตัว (Balance bars)
  4. ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ (Floor exercise)